Základní umělecká škola Veselí nad Moravou

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

VESELÍ NAD MORAVOU

hudebni3

ldo2

tanec2

vytvarny2

Přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně má nejvýše 2 ročníky. Je určeno pro žáky od 5 let věku (v mimořádných případech i věku nižšího).
Pro žáky, kteří nenavštěvovali základní studium I. stupně, je možné organizovat přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně, které má 1 ročník.

Obsah vzdělávání v Hudební nauce Přípravné hudební výchovy

 • pěstovat u žáků správné návyky pěveckého dýchání, výslovnosti a nenásilného tvoření tónu, zpívat jednoduché melodie
 • tvořivé schopnosti žáků rozvíjet formou rytmizace a melodizace slov a řady slov, rytmických a melodických ozvěn, dialogů a jednoduchých říkadel, popř. vlastního textu
 • průběžně rozvíjet metrické, rytmické a tempové cítění (chůze, běh, skok), pohybové hry se zaměřením na střídání přízvučných a nepřízvučných dob ve dvou a třídobém taktu,
 • spojování dvou rytmicko-pohybových činností (např. chůze s tleskáním)
 • aktivitu žáků rozvíjet hrou na Orffovy nástroje
 • učit žáky rozlišovat různé zvuky a tóny a jejich vlastnosti
 • základní hudební pojmy – notová osnova, klíč G, nota a pomlka celá, půlová, čtvrťová, hudební abeceda, takt, taktová čára, takt celý, dvou a tříčtvrťový
 • učit žáky rozeznávat dynamiku (silně – slabě), tempo (rychle – pomalu), rytmus (dlouze – krátce), výškový pohyb jednoduché melodie, rozlišovat melodii a doprovod
 • na vhodných skladbách učit žáky rozlišovat lidské hlasy (vyšší – nižší) a hudební nástroje, poznat náladu skladby (vesele – smutně)

Obsah vzdělávání ve Hře na nástroj Přípravné hudební výchovy

 • seznámení s nástrojem, základní popis hlavních částí a jejich funkce
 • správný postoj, sezení u nástroje a držení nástroje
 • osvojení si správných elementárních návyků při hře na nástroji a při zpěvu
 • pěstování hudební paměti, hudební představivosti, hry podle sluchu, intonace, sluchové představy, metricko-rytmického cítění
 • seznámení s notovým zápisem
 • spojování notového zápisu s orientací na nástroji, možnost počátků hry z not
 • interpretace jednoduchých lidových písní
 • pěstování správných návyků při domácím cvičení
 • pěstování kladného vztahu k nástroji a hudbě

Pozn.: Obsah vzdělávání PHV jak v hudební teorii, tak ve hře na nástroj (včetně sólového zpěvu) je pro všechna studijní zaměření hudebního oboru společný.

PARTNEŘI

veseli vkc kafe bowling1 tvs

Prohlášení o přístupnosti

přihlášení